دوست داشتن

دوست داشتن یه نفر دیوونگیه،
دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست
دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،
اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه . . .

/ 3 نظر / 15 بازدید
نبــ ــــnabze ehsasــــض احســـــاس

کـاش مـی فـهـمیـدی قـهـر میـکنم تـا دسـتـمو مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـی بـمون... نـه ایـنـکـه شـونـه بـالا بــنـدازی و آروم بـگـى هـر طور راحـتـى

نبــ ــــnabze ehsasــــض احســـــاس

تلــــخ میگــــــذرد… ایـــــن روزهــــــــــا کــــــه قـــــــــرار اســـــــــتــــــــ از او … بـــــــــــــــرای دلـــــــــــم یـکـــــ انســـــان معـــــمـولـــــــــی بســـــــــازم!!

نبــ ــــnabze ehsasــــض احســـــاس

دل درد گرفته ام ان قدر که فنجـــــــــــــــــــان های قهــــــــــــــــــــــــــــوه را سرکشیده ام امـــــــــــــا… تو تــــــــــــــه هیچکدام نبودی