وقـتــی نبـاشـی...

ﺍﯾـــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﻫﻤـــﺎﻥ ﺷــﯿﺸــﻪ ﺍﻡ ﺧــﺮﺩ ﻭ ﺗــﮑـﻪ ﺗــﮑــﻪ ،

 ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧـﻤـــﯽ ﭘــﺎﺷـﻢ ﻭﻟـــﯽ ﺷــﮑـﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ . . . . . .

 حــال و روز زنــدگــی مـن را ،

وقـتــی نبـاشـی یــک کـلمه تــوصیــف می کنــد الـفـــاتحه… . . .

 گاهی بی صدا نگاهت میکنم …

مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی ،

شاید اگر بغضم فرو نشیند صدایت کنم … . . .

 او هـــــم آدم اســـــت

اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت غـــــصـــــه نـــــخور

اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن

یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند

یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد

یک روز شکــــستن را درک مــــیکند

آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه آه هایی کـــــه کشـــــیدی از تهقلبـــــت بوده . . . . . .

 بهش گفتم دیگه نمی خوامت ! خندید و رفت !

تازه فهمیدم شوخی من حرف دلش بود . . . . . .

 حالا که رفتهــ ای،

ساعتهــــا به این می اندیشم که چرا زنــــده ام هنـــوز؟

مگـه نگفتـــه بــودم بی تــــو میمیرم؟

خدا یادش رفته استــــــ مرا بکشــــد، یا تــــــو قرار استــــــ برگردی؟! . . .

 د ست سرنوشت را …

بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد …

او دزد ” آرزوهـــــــای ” مـن اســــــت

 

/ 0 نظر / 20 بازدید