خدایا میشنوی؟؟!!!

خدایا

اجازه هست ناصبوری کنم؟

به بزرگیت قسم از صبوری خسته ام...

 از فریادهایی که در گلویم خفه ماند و میماند...

از اشک هایی که شبها تنها بالشم و تو شاهد آن هستید

و از حرف هایی که زنده به گور گشت در گورستان دلم

آسان نیست در پس خنده های مصنوعی گریه های دلت را ،

 در بی پناهیت در پشت هزاران دروغ پنهان کنی . . .

آرزوی پــرواز دارم مرا اجابت نما

ای تنهــاامیدم

/ 0 نظر / 20 بازدید