خــــــــــــــــــدایــــــــــا

خـــــــــــــــــــــــــــــدایــــــــــــــــــــــــــــــا ایــــــــــــــــــ خــــــــــــــــدایــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فقط یه ارزو دارم فقط یکی 

روحمو بگیر ولی ارزومو نگیر 

فقط همین 

حرف دل من همینه همین

/ 0 نظر / 19 بازدید