دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم 
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
اونیکه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم 
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
از تــــو گــــله نمیکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
از دســـت قــــلبم شاکیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم 
چــــــــراغ ره تـاریکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم 
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو 
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه 
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه 
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو 
ازاون که عاشقــــت بود 
بشنو این التماس رو 
ــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــ 
ـــــــــــ 
ـــــــ

/ 3 نظر / 14 بازدید
♥Elham♥

گفتند برای خودت زندگی کن اما برای دیگران زندگی باش.. اما نمیدانند فقط بخاطر تـــــــــــــــو زندگی میکنم.......................

♥Elham♥

خدایا!!! کمی بیا جلوتر میخواهم در گوشت چیزی بگویم!!! این یک اعتراف است... من بی او دوام نمی آورم حتی تا صبح فردا.:.

♥Elham♥

ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ!