رسم عاشقی

بــهــانــه ی یـکــ عــمـر قـصــه ی عــاشــقـیـم ، ســـلام !
 
قــهــرمــان خــیـالــیـم . . . رســوایــی دلــم را مـیـخـواهـی ؟
 
ایــن غــریـبـه هـا چــه مـیـخـواهـنـد . . . چـه از جــان احـسـاس تـرکــ خـورده ام ؟
 
کــه مـی آیـنـد مـیـنـوشـنـد از جـام وجـــــودم . . . مــیـرونـد . . .
 
و مــن بـی جـــان تــر از هــر روز مـی مــانــم ،
 
بــا قــلبی دریــایی بـه وســعـت مــهــربـانی نــگاهــت . . .
 
بـه مـهــربـانـیـت کـه مـیـرســم واژه هــا آشــفـتـه مـیشونـد بـرای از تـو نـوشـتن . . .
 
و مــن حـس میـکنـم بـی مـهــرت هــزاران بار در هــر لـحـظـه خـواهـم مــرد . . .
 
و مـن حـس مـیکنم در یـکــ غــروب سـاکـت و نـارنـجی خــورشــیـد ،
 
تـنـم گــرمـای آغـــوش تـــو مـیـخـواهـد . . .
 
تــو رســم عـاشـقی را خــوب مـیـدانـی . . . 
 
و مــیـدانی کـه بـغــضی از جـنـس تــنـهــایــی یـکـــ ابـــر ،
 
چــه زجــری مـیـکـشـد وقـتی اسیــر دسـت طــوفــان هــاســت . . .
 
آری تنها تو میدانی . . . تو رسم عاشقی را خوب می دانی . . .
 
مــخـاطـب خــــاص مــن زودتــر بـیا وعــده مــا هــر روز بــــارانی . . . 
/ 3 نظر / 15 بازدید
سایه

آدم به خدا خيانت کرد! خدا درد آفريد!غم آفريد! تنهايي آفريد!بغض آفريد!...اما راضي نشد!کمي فکر کرد! و آنگاه عشق آفريد!نفس راحتي کشيد!... انتقامش را گرفته بود از آدم.

♥Elham♥

من یک دختـ ـــرم هر چقدرم که اَدایِ محکـم بودن را در بیاورم هر چقدر هم که اَدایِ مستقل بودن وبگویم "ممنون خودم از پسش بر میام" باز هم ته تهش به آن سینه ی پهنه مردانـ ـــه ات پناه میاورم

♥Elham♥

پیله کرده ام به تـ ـــو نمی دانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد