زندگی!!!

زنـــــــــدگی بایــــــد کـــــــــرد !

 

          گــــــاه با یـــک گل ســــــــــــرخ

 

                    گاه با یــــــک دل تنــــــــــــگ ،

 

                             گـــاه باید رویید در پس این باران،

 

                                        گاه باید خندید بر غمی بی پایان .

                                                                                 اینـــــــــــــــــجا

 

 

 

                                                   بـــــــــــــــــــــجز دوری تـــــــــو

 

 

 

                   چیـــزی بــه مــــــــــن نزدیک نیـــــــــسـت …

 

/ 0 نظر / 28 بازدید