خدایا دلـــــــــگیرم دل گیر

_خدایا دلگیرم _

خدایا دلگیرم ازهمه ادم عالم

خدایا امیدم دادی به کسی که ارزومه

خدایا دلگیر تر میشوم وقتی میبینم توجه ها بهم کمه

خدا یا داد میزنم به دادم برس خدایا خسته شدم از بس سرم داد زدن

خدایا پس کی میرسه روز ارزو ها

خدایا نمیدانم از خودم دلگیر باشم یا...

خدایا همین یه بار است به دادم برس 

خدایا به بزرگیت خسته شده ام

ناراحتناراحتناراحتناراحت


/ 6 نظر / 15 بازدید
نبض احساس

امشب رهــــــــــــــــا از زمان تنهــــــــــــا به تــو مــی اندیشم... آهنگ های تکــــــــراری خاطرات تکـــــــراری و اشک های تکــــــراری تکــــرار در تـــــو بودن که هیچ گــــــاه تکــــراری نمـــــی شود ! این بـــــــی نهایـــــــــــت مـــــــــــــــن است.

نبض احساس

رنگ آرزوهایم این روزها خیلی پریده تو اگر دستت به آسمانش رسید چند تکه ابر نقاشی کن تا دل من به ابرها خوش باشد

نبض احساس

ایمان دارم ... که قشنگ ترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است ... زندگی را به او بسپار ... و مطمئن باش که تا وقتی که پشتت به خدا گرم است ... تمام هراس های دنیا خنده دار است ...

نبض احساس

دوستت دارم هنوز.... با تمامه حسرتی که به من هدیه کردی... با تمامه غمی که بر دل نهادی... با تمامه زخمی که تازه کردی... با تمامه بی رحمی که در صدایت برای آخرین بار موج میزد... باتمامه یادگاری های کوچک از وجودت...

نبض احساس

سخت نیست دردناک نیست عذاب اور نیست پوچ نیست زشت نیست زیباست لذت بخش است الهی ست که فقط تو در نظرم در دلم در روحم هستی

سویل

داداشی کجایی؟ نیستی چرا؟دادا الهام نگرانته کجایی؟