رسم عاشقی

بــهــانــه ی یـکــ عــمـر قـصــه ی عــاشــقـیـم ، ســـلام !
 
قــهــرمــان خــیـالــیـم . . . رســوایــی دلــم را مـیـخـواهـی ؟
 
ایــن غــریـبـه هـا چــه مـیـخـواهـنـد . . . چـه از جــان احـسـاس تـرکــ خـورده ام ؟
 
کــه مـی آیـنـد مـیـنـوشـنـد از جـام وجـــــودم . . . مــیـرونـد . . .
 
و مــن بـی جـــان تــر از هــر روز مـی مــانــم ،
 
بــا قــلبی دریــایی بـه وســعـت مــهــربـانی نــگاهــت . . .
 
بـه مـهــربـانـیـت کـه مـیـرســم واژه هــا آشــفـتـه مـیشونـد بـرای از تـو نـوشـتن . . .
 
و مــن حـس میـکنـم بـی مـهــرت هــزاران بار در هــر لـحـظـه خـواهـم مــرد . . .
 
و مـن حـس مـیکنم در یـکــ غــروب سـاکـت و نـارنـجی خــورشــیـد ،
 
تـنـم گــرمـای آغـــوش تـــو مـیـخـواهـد . . .
 
تــو رســم عـاشـقی را خــوب مـیـدانـی . . . 
 
و مــیـدانی کـه بـغــضی از جـنـس تــنـهــایــی یـکـــ ابـــر ،
 
چــه زجــری مـیـکـشـد وقـتی اسیــر دسـت طــوفــان هــاســت . . .
 
آری تنها تو میدانی . . . تو رسم عاشقی را خوب می دانی . . .
 
مــخـاطـب خــــاص مــن زودتــر بـیا وعــده مــا هــر روز بــــارانی . . . 
/ 1 نظر / 18 بازدید