عشق رنگین کمانی

عشق مانند یک رنگین کمان است

 
 

وقتی به اعماق چشمانت مینگرم

 

می توانم گوشه ای ازآسمان را در آن ببینم

 

پیش از این،هرگز چنین احساسی رادرک نکرده بودم

 

[حتَی] درتمام زندگیم

 

عشق دررنگهای زیادی می درخشد

 

عشق برای ما درحال درخشش است

 

مرا باورکن

 

که عشقم،عشقی  حقیقی است

 

عشق مانند یک رنگین کمان است

 

عشق تو را به اوج خواهد بردوسپس  به طرف پایین رهاخواهد کرد

 

روشنایی پشت سایه

 

به تومی گوید

 

 که من هرگز نخواهم رفت

 

اگر رنگین کمان عشق را در آسمان دلت ببینی

 

من به تو قول می دهم که دیگر هرگز نخواهی گریست

 

آنهااشکهایی از آسمان هستند

 

درهرساعت وهردقیقه

 

من تو را باتمام وجود لمس خواهم کرد

 

درتمام عمرم،همواره به دنبال کسی مثل توهستم

 

من تورا با نور خورشید می پوشانم

 

و دست تورا محکم می گیرم

 

اگر هوا بارانی شود

 

آسمان تیره وتارخواهدشد

 

عشق مانند یک رنگین کمان است

 

عشق تو رابه اوج خوهدبرد وسپس به طرف پایین رها خواهد کرد

 

روشنایی پشت سایه

 

به تو می گوید

 

که من هرگز نخواهم رفت

 

ما می دانیم که رنگین کمان می آید ومی رود

 

اما عشق ما از یادنخواهر رفت!

/ 1 نظر / 16 بازدید
♥Elham♥

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in. فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کن