درد عاشقی...

خدایا اگر تو هم درد عاشقی را می کشیدی

تو هم زهر جدایی رو به تلخی می چشیدی

اگر چون من به مرگ ارزوها می رسیدی

پشیمان می شدی از اینکه عشق رو افریدی

بگو هرگز سفر کردی؟....

سفر با چشم تر کردی؟....

کسی را بدرقه با اشک : تو با خون جگر کردی؟.....

زشهر ارزوهایت به ناکامی گذر کردی؟

 


/ 0 نظر / 39 بازدید